top of page
Business Meeting

งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไป

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ กฎหมายพลังงาน กฎหมายพิเศษ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

ให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่มีโรงงานหรือเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทยที่ต้องการจะขอรับสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ การได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เป็นต้น

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาท

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาท เป็นงานวางแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินคดีตั้งแต่สมควรฟ้องคดีหรือไม่ แนวทางการต่อสู้คดี และวิธีการยุติข้อพิพาท ว่าควรใช้วิธีการใด จึงจะเกิดผลสำเร็จมากที่สุด

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่อภาครัฐ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับติดต่อภาครัฐ คือ งานที่เราจะให้ข้อมูล ที่จำเป็นและสำคัญแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไม่มีอุปสรรค

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ตั้งแต่รูปแบบการเข้าทำสัญญาหรือนิติกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ การร่วมลงทุน การยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งบริษัท การควบรวมกิจการ การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ให้คำปรึกษาอื่นๆ

ให้คำปรึกษาอื่นๆ คือ การหาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาพิเศษให้กับผู้รับบริการที่มีการประกอบกิจการทางธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น งานเกี่ยวกับระดมทุน

bottom of page