top of page
Business Meeting

งานร่างและตรวจสอบสัญญา

งานร่างสัญญา

งานร่างสัญญาเป็นการรวบรวมบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจทั้งหมด ที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้รับบริการและผู้ค้า มาบันทึกและกำหนดเป็นข้อสัญญาใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาด้วยกัน เพื่อให้สัญญาทางธุรกิจนั้น ถูกต้องตามเจตนาของคู่สัญญาและชอบด้วยกฎหมาย

...............................................

งานเจรจาสัญญา

งานเจรจาสัญญาเป็นงานที่ผู้รับบริการมอบหมายให้เราเป็นตัวแทนในการเจรจาตั้งแต่ชั้นการเจรจาทางธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดสัญญา การเจรจาเพื่อขอแก้ไขสัญญา การเจรจาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งการบอกเลิกสัญญา

...............................................

งานตรวจสัญญา

งานตรวจสัญญาเป็นการนำร่างสัญญาที่ผู้รับบริการ ส่งให้เราตรวจสอบความถูกต้องทั้งข้อกฎหมาย เพื่อให้สัญญาสามารถใช้บังคับได้จริงรวมถึง การให้ข้อเสนอแนะในจุดบกพร่องหรือจุดที่อาจเป็นปัญหาการตีความ เพื่อให้สัญญาณมีความสมบูรณ์มากที่สุด

...............................................

งานบังคับให้เป็นไปตามสัญญา

งานบังคับให้เป็นไปตามสัญญาเป็นงานที่ผู้ รับบริการในฐานะคู่สัญญามอบหมายให้เราและทนายความทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาด้วยกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดขึ้นทนายความจะทำหน้าที่ในการกำกับติดตามและทำหนังสือทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงดำเนินการเรียกร้องให้ มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา

...............................................

งานวิเคราะห์สัญญา

งานวิเคราะห์สัญญาเป็นงานที่ผู้รับบริการมีปัญหาข้อกฎหมายในการตีความสัญญาว่าควรแปลความไปในทิศทางใด หรือควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา รวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการเพื่อเลิกสัญญา โดยเราจะทำบันทึก ความเห็นในการตีความสัญญาพร้อมแล้วคำพิพากษาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ

...............................................

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นงานที่เกี่ยวกับการตีความสัญญา โดยเฉพาะการหาผู้เเชี่ยวชาญในการออกแบบสัญญาณที่มีลักษณะเป็นการทำธุรกิจเฉพาะเรื่อง

...............................................

bottom of page